Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα λατομεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Μέτρα για την διευκόλυνση της αδειοδότησης των λατομικών επιχειρήσεων, τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της εσωτερικής αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας, περιλαμβάνει το λατομικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο, όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, συγκεντρώνεται για πρώτη φορά και επικαιροποιείται η πολύπλοκη και αποσπασματική λατομική νομοθεσία των τελευταίων 30-40 χρόνων, καθώς διατυπώνονται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών και καταργούνται αποσπασματικές διατάξεις και παρεκκλίσεις που είχαν εισαχθεί στο παρελθόν. «Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η αποδοτικότητα των πόρων της διοίκησης» τονίζει το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη λατομική νομοθεσία περιλαμβάνουν τα εξής:

– Εισάγεται ενιαία αντιμετώπιση των διαδικασιών και του χρόνου για τις μισθώσεις και τη χορήγηση των εγκρίσεων των λατομείων. Το μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος των μισθώσεων του δικαιώματος εκμετάλλευσης για όλα τα λατομικά ορυκτά, ορίζεται πλέον στα εβδομήντα χρόνια, ώστε να επιτυγχάνεται η οικονομική βιωσιμότητα των κοιτασμάτων. Επίσης η μίσθωση δημοσίων ή δημοτικών εκτάσεων γίνεται μέσω δημοπρασίας και η απευθείας μίσθωση επιλέγεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έρευνα και έγκριση των αποτελεσμάτων από την αδειοδοτούσα αρχή.

– Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, καταργείται η άδεια εκμετάλλευσης. Στις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις η μίσθωση θα επέχει θέση άδειας, ενώ η εκμετάλλευση στις ιδιωτικές θα υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Επίσης καταργείται η άδεια εγκατάστασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την τεχνική μελέτη, ενώ η άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων θα γίνεται με γνωστοποίηση.

– Αναμορφώνεται η διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια δομικών υλικών σε εθνικό επίπεδο, η ποιότητα των παραγόμενων υλικών με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα και η ένταξη των λατομικών περιοχών στον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.

– Τίθεται αυστηρότερο πλαίσιο για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ασφάλεια και τους ελέγχους.

Τέλος, εισάγεται ένα πλήρες παραμετροποιημένο σύστημα καθορισμού προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Το νέο σύστημα λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα και επαναληπτικότητα της παράβασης, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων στο έργο, σε αντίθεση με το υφιστάμενο πλαίσιο που αφήνει στην κρίση του επιθεωρητή τον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Επιπρόσθετα, παραμετροποιούνται τα πρόστιμα που αφορούν την παράνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, τις εξορυκτικές εργασίες που γίνονται χωρίς τις κατά το νόμο εγκρίσεις. Με τον νέο νόμο τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 5.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον παραβάτη (χειρωνακτικά, με χρήση μηχανικών μέσων ή χρήση εκρηκτικών) και τριπλασιάζονται, εφόσον η παράβαση τελεστεί για περισσότερες από μία φορές.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Σχολιαστε το αρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ